Typisk norsk? – ungdommer fra de nasjonale minoritetene

Filmen Typisk norsk? handler om «det norske» sett med ulike øyne, og hva dette innebærer for ungdommer med bakgrunn i de nasjonale minoritetene. I filmen diskuterer og problematiserer ungdommene en rekke påstander om hva som er typisk norsk, og de stiller blant annet spørsmål om oppfatninger om «det norske» har endret seg over tid?

Filmen med tilhørende oppgaver kan egne seg godt som introduksjoner til arbeid med følgende kompetansemål:

Ungdomstrinn:

Samfunnsfag etter 10. trinn

  • gje døme på og diskutere kulturelle variasjonar og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn

Norsk etter 10.trinn

  • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

Videregående

Norsk Vg2 (ST) + Vg3 Påbygning

  • beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster

Norsk Vg1 ST/Vg2 YF:

  • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
  • drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster

Samfunnsfag Vg1/Vg2:

  • definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid
  • diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar

Historie Vg3:

  • drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykkelse

Natalie Preminger

Natalie Preminger: Jeg er 18 år gammel. Jeg kommer fra Oslo og er norsk jøde.

Inge Brenden Seigerud

Inge B. Seigerud: Jeg er norsk, er 18 år og kommer fra Finnskogen. Jeg har skogfinsk slekt og liker jakt, fiske og andre aktiviteter ute.

Noora Marie Ollila

Noora Marie Ollila: Jeg er 20 år. “Nordkalott-cocktail” er et begrep som passer bra om min identitet. Jeg er halvt norsk og halvt finsk, og i tillegg er jeg kvensk og av samisk avstamning.

Rein Oskar Evensen

Rein O. Evensen: Jeg er 19 år gammel og studerer på Musikk -teaterhøyskolen i Oslo. Jeg er norsk.

Caroline Karlsen

Caroline Karlsen: Jeg er tater-jente men er også norsk. Jeg er 18 år og har mange interesser. Noen av mine interesser er trening og musikk.

Daniel

Daniel: Jeg er 21 år, norsk og rom.


Del klassen inn i mindre grupper og bruk kortene med påstander til å diskutere hva som er typisk norsk. En på gruppa plukker opp et kort med en påstand, for eksempel: Det er typisk norsk å gå på tur. Påstanden er utgangspunktet for en diskusjon. Er dette virkelig typisk norsk? Kjenner dere dere igjen i påstanden? Liker alle nordmenn å gå på tur? Hvorfor tror dere dette oppfattes som typisk norsk? Er det bare i Norge man går på tur? Neste påstand kan for eksempel være: Det er typisk norsk å være nasjonalistisk? Er dere enige/uenige i denne påstanden? Hvorfor/hvorfor ikke?

Påstander – typisk norsk

Refleksjonsspørsmål
• Hva er typisk norsk for deg?
• Identifiserer du deg med det som mange mener er «typisk norsk»?
• Er det viktig å snakke om hva som er typisk norsk? Hvorfor/hvorfor ikke?
• Hvorfor tror du mange er så opptatt av å finne ut hva som er typisk norsk?
• Finnes det egentlig noe som er «typisk norsk»?
• Hvordan reagerer du på påstanden: «Norge har blitt så flerkulturelt»?
• Hva tror du en som levde i Norge for 100 år siden ville si var typisk norsk?
• Hva tror du besteforeldrene dine ville si var typisk norsk da de vokste opp?
• Er det noe du tror var bedre i Norge før i tiden? Er det noe som er bedre nå?