Lag en holdningskampanje – om rom, diskriminering og fordommer

 

Samfunnsfag etter 10. trinn

Samfunnskunnskap

• gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme

Historie
• drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv

Norsk etter 10. trinn
Muntlig
• presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier

Skriftlig
• beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder
Språk og kultur
• drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende

Oppgave

Lag en holdningskampanje som skal motvirke fordommer og diskriminering i dagens samfunn. Hva skal til for å endre holdninger? Ta utgangspunkt i kunnskap om den nasjonale minoriteten rom. Du har ansvaret for å planlegge og utforme kampanjen.
 


Ordliste
Fordommer
Diskriminering
Holdninger
Stereotypi
 
 
Reflekter over disse spørsmålene i fellesskap
Hva er fordommer?
Hvordan vil dere forklare diskriminering?
Hvordan kan språk virke diskriminerende? Gi eksempler.
Er det en forskjell på å ha en mening og å ha en holdning? Hva er eventuelt forskjellen?
Vi har alle fordommer. Hvordan kan vi finne ut hvilke fordommer vi selv har?
Hva kan vi gjøre for å kvitte oss med fordommer?
Hvordan kan denne bevisstheten hjelpe deg i arbeidet med å lage en holdningskampanje.


Filmen To generasjoner romfolk kan være et godt utgangspunkt for å reflektere over betegnelsene sigøyner og rom.
to generasjoner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Omtale av minoriteten: romfolk, rom eller sigøyner?

I flere av kildene som presenteres i opplegget, brukes begrepet sigøyner. I dag blir gruppen omtalt som rom. Roma (flertallsform av rom) og rrom benyttes også, men rom er valgt som den offisielle betegnelsen i Norge. Når vi snakker om den nasjonale minoriteten rom, mener vi romfamilier med langvarig tilknytning til Norge. De har norsk statsborgerskap og bor mer eller mindre permanent i Norge (Utdanningsdirektoratet 2014). Betegnelsen romfolk brukes ofte i media om tilreisende rom fra Romania og Bulgaria. Av og til benyttes også romfolk om norske rom, som f.eks. i tittelen på filmen fra NRK, se over.
 
Ulike benevnelser er anvendt på gruppen til ulike tider og på ulike steder i Norge, både av dem som tilhører folkegruppen og av utenforstående. Opp gjennom historien er disse benevnelsene ofte blitt brukt stigmatiserende.
Mange av dagens rom opplever det som diskriminerende å bli kalt sigøyner. Rom er et kunnskapsrikt folk, som er stolt av identiteten, språket og kulturen, og de ønsker å bli møtt med respekt. Det er viktig å lese kilder på nettstedet med dette perspektivet.


Studer bildene og tekstene og tenk over hvilke syn som framkom om rom på 1900-tallet.

.Sigøinerne er vi heldigvis ferdig med. […] det gikk forholdsvis smertefritt å kvitte sig med sigøinerne. de utgjorde en stat i staten, fordi de sjelden blandet blod med innfødte. de var jo vant til å flakke fra land til land og kunde aldrig drømme om at de skulde bli nektet innreise igjen. de flakket derfor ut, men de fant døren stengt da de vilde inn igjen.
Norsk Politiblad, nr. 8, 1938.

Hva tror dere ligger bak disse måtene å betrakte rom på?
Hva tenker dere når dere leser tekstene og ser bildene?
Hva viser bildene? Hva viser de ikke?
Hvordan ville det oppleves å bli framstilt slik?


Lag en plan for en kampanje som setter fokus på fordommer og diskriminering i dagens samfunn. Hva skal til for å endre holdninger? Du har ansvaret for å planlegge og utforme kampanjen.
 
Beskriv kort hva som er formålet med kampanjen.
Velg målgrupper
Velg et slagord for kampanjen.
Gi eksempler på aktiviteter du vil bruke for å nå de aktuelle målgruppene.
 
Lag et produkt som del av kampanjen. Du kan velge ulike medier for å formidle ditt budskap.
 
Presenter kampanjen for resten av klassen.

En kampanje skal kunne påvirke publikum. Det kan for eksempel være plakater, film, radioinnslag, innlegg på sosiale medier eller et arrangement. Målet er å nå fram med budskapet til så mange som mulig i en bestemt målgruppe.
 
Det er viktig at budskapet er tydelig og lett og forstå. Språket må være tilpasset målgruppen.

Dersom man ikke har klart for seg hva budskapet er, kan det i verste fall ende som i denne humoristiske holdningskampanjen av Harald Eia og Bård Tufte Johansen.

 


 
Diskuter

Kan humor være et godt virkemiddel mot stereotypier og fordommer? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hva påvirker deg, slik at du blir engasjert? Hva tror du er med å påvirke andre?
– Det hender nært meg.
– Det kan hende meg, eller noen av mine nærmeste.
– Det hender med noen jeg kjenner.
– En kjent person forteller om sine erfaringer.
– Media framstiller det som noe aktuelt eller spennende.
– Noe annet?

Kilder

Norsk Politiblad, nr. 8, 1938
Storbynatt, uforståelige reklamer. Nrk. Hentet fra you-tube
To generasjoner romfolk. Migrapolis 27.11.2010. Hentet fra nrk.no/skole
Utdanningsdirektoratet (2014) Våre nasjonale minoriteter. Til ansatte i barnehager og skoler

Kilder ordforklaringer

Bolstad, T og Paulsen, T. (2010, 24 08) Holdninger. Hentet fra NDLA: http://ndla.no/nb/node/25440?fag=8
Dahl, Ø., & Befring, E. (2016, 06 09). Fordommer. Hentet fra NDLA: http://ndla.no/nb/node/52885
Ikdahl, I. (2016, 04 07). Diskriminering. Hentet fra Store norske leksikon: https://snl.no/diskriminering
Røde Kors. (2016, 06 09). Menneskeverd. Hentet fra Rødekors.no: https://www.rodekors.no/vart-arbeid/folkerett/nkr/kap-1-menneskeverd/
Svartdal, F. (2012, 10 02). Stereotypi. Hentet fra Store norske leksikon: https://snl.no/stereotypi%2Fpsykologi