Identitet – ungdommer fra de nasjonale minoritetene

Det er mange forhold som har betydning for vår identitet, for eksempel familie, venner, tradisjoner, språk og religion. Identitet er noe personlig og subjektivt, og det som er viktig for noen, trenger ikke være viktig for andre. For noen er det å tilhøre en nasjonal minoritet veldig viktig for identitetsfølelsen.

I denne filmen reflekterer ungdommer fra de nasjonale minoritetene over begrepet identitet. De snakker blant annet om hvordan omgivelser, tradisjoner og språk har påvirket deres identitet.

 


Lengde 6:27

Om begrepet identitet

Et menneskes identitet er kompleks og består som regel av mange elementer og et mangfold av tilhørigheter. En person kan for eksempel ha tilhørighet til flere kulturtradisjoner, språk, nasjonaliteter osv. på en og samme tid. Identitet er ikke gitt eller fast en gang for alle. Identitetsdanningen er en kontinuerlig prosess, og den enkeltes opplevelse av hvem han eller hun er forandrer seg over tid. Utvikling av identitet er en prosess som foregår i relasjoner mellom mennesker i de miljøene der folk til daglig samhandler. Signaler og tilbakemeldinger omgivelsene gir til barn og unge, vil påvirke deres opplevelse av hvem de er, og hvorvidt de klarer å utvikle en trygg mangfoldig identitet.

Andre sentrale begreper:
personlig identitet, gruppeidentitet, kultur, roller, minoritet, majoritet, nasjonal minoritet, etnisitet/etnisk gruppe, tradisjoner, språk, familie, slekt, religion

Last ned begrepskort – identitet
Tips til arbeid med ord og begreper
Ordforklaringer identitet

Natalie Preminger

Natalie Preminger: Jeg er 18 år gammel. Jeg kommer fra Oslo og er norsk jøde.

Inge Brenden Seigerud

Inge B. Seigerud: Jeg er norsk, er 18 år og kommer fra Finnskogen. Jeg har skogfinsk slekt og liker jakt, fiske og andre aktiviteter ute.

Noora Marie Ollila

Noora Marie Ollila: Jeg er 20 år. “Nordkalott-cocktail” passer bra om min identitet. Jeg er halvt norsk og halvt finsk, i tillegg er jeg kvensk og er av samisk avstamning.

 

Rein Oskar Evensen

Rein O. Evensen: Jeg er 19 år gammel og studerer på Musikk -teaterhøyskolen i Oslo. Jeg er norsk.

Caroline Karlsen

Caroline Karlsen: Jeg er tater-jente og norsk. Jeg er 18 år og har mange interesser. Noen av mine interesser er trening og musikk.

Daniel

Daniel: Jeg er 21 år, norsk og rom.

• Hva er viktig for min personlige identitet?
• Påvirkes min identitet av hvordan andre ser på meg? Hvis ja, på hvilken måte?
• Kan vi ha flere identiteter, eller har vi én identitet som er mangfoldig og sammensatt?
• Hva er kultur?
• Er det å være en del av gruppe viktig for min identitet? (gruppeidentitet) Hvorfor/hvorfor ikke? Hvis ja: på hvilken måte?
• Tror du det å være i minoritet påvirker et menneskes identitet på annen måte enn å være i majoritet?
• Hvor viktig er språket for meg og min identitet?
• Hvilke andre forhold er viktige for min identitet? (tradisjoner, religion, familie, slekt og venner?)
• Kan identitet forandre seg? I så fall hvordan? Og hvorfor?