Om nasjonale minoriteter

Norge har fem nasjonale minoriteter. Disse er jødene, kvenene/norskfinnene, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene. For at en folkegruppe skal kunne regne seg som nasjonal minoritet, må gruppa ha en langvarig tilknytning til landet. De nasjonale minoritetene i Norge er en del av det norske samfunnet og har vært med å sette preg på landets historie. Samtidig har de nasjonale minoritetene vært utsatt for ekskludering og en streng assimileringspolitikk (Utdanningsdirektoratet 2014).

  

Kommunal-og moderniseringsdepartementet skriver på sine nettsider: Noregs politikk overfor nasjonale minoritetar har opp gjennom historia vore prega av krav om fornorsking og einsidig tilpassing til storsamfunnet. Språket og kulturen til minoritetsgrupper blei nedvurdert og til dels forsøkt utsletta. Etter den andre verdskrigen har det gradvis skjedd ei endring i politikken myndigheitene fører overfor minoritetar, og verdien av at Noreg er eit fleirkulturelt og mangfaldig samfunn, har blitt anerkjent (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014).

Etter andre verdenskrig har tanken om universelle menneskerettigheter vunnet bred tilslutning, og alle FNs medlemsland har anerkjent verdenserklæringen av 1948. Menneskerettigheter har vokst frem som sentrale rettsregler også i det norske samfunnet. Norges menneskerettighetsforpliktelser er i all hovedsak kommet til uttrykk i folkerettslige avtaler – også kalt traktater eller konvensjoner – som Norge har sluttet seg til som medlem av FN og Europarådet (NOU 2015:7, s 32).
 

Internasjonale forpliktelser og avtaler særlig knyttet til nasjonale minoriteter

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter
Norge ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter i 1999. Målsettingen i konvensjonen gir rammene for Norges arbeid med nasjonale minoriteter. Rammekonvensjonen har 32 artikler med bestemmelser om vern av de nasjonale minoritetene. Artikkel 5.1. lyder slik:

Partene forplikter seg til å fremme de forutsetninger som er nødvendige for at personer som tilhører nasjonale minoriteter, kan bevare og utvikle sin kultur, samt bevare de grunnleggende bestanddelene av sin identitet, det vil si deres religion, språk, tradisjoner og kulturarv (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014).

Minoritetsspråkpakten
Minoritetsspråkpakten innebærer et særlig vern av minoritetsspråkene samisk, kvensk, romanes og romani. Minoritetsspråkpakten definerer regions- og minoritetsspråk som: Språk som tradisjonelt er brukt innenfor et bestemt territorium i en stat, av statsborgere som utgjør en historisk gruppe som er i mindretall i befolkningen. Pakten slår fast at vern om de historiske regions- eller minoritetsspråkene i Europa er med på å holde oppe og utvikle kulturell rikdom og tradisjoner i Europa (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014).

FNs konvensjon om politiske og sivile rettigheter
FNs konvensjon fra 1966 om sivile og politiske rettigheter er også sentral i vern av minoritetsgrupper. Den omhandler retten til å dyrke sin egen kultur, utøve sin egen religion og bruke sitt eget språk. Konvensjonen er bygget inn i det norsk lovverket ved menneskerettsloven av 1999 (Lund, A.B og Moen B.B 2010).
  

Variasjoner

Utdanningsdirektoratet peker i sitt informasjonsmateriell, Våre nasjonale minoriteter, på at det kan være variasjoner innad hos de ulike nasjonale minoritetene om hvordan de definerer og forstår historien, språk og levesett. For to av de nasjonale minoritetene dreier dette seg også om hva de skal omtales som, og det er derfor valgt å sidestille to betegnelser(Utdanningsdirektoratet, 2014).
  


Kilder
Kommunal-og moderniseringsdepartementet. (2014). Regjeringen. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/nasjonale-minoriteter/id1404/: regjeringen.no
Lund, A. B., & Moen, B. B. (2010). Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge. Tapir akademiske forlag.
NOU 2015:7. Assimilering og motstand.
Utdanningsdirektoratet. (2014). udir.no. Hentet fra Våre nasjonale minoriteter: http://www.udir.no/contentassets/2bf7d00bc0c040d2886f8cdaa8acc22d/nasjonale_minoriteter_udir.pdf