Om nettressursen nasjonaleminoriteter.no

På dette nettstedet finner du ressurser og oppgaver om nasjonale minoriteter for ungdomstrinn og videregående trinn. NAFO har laget oppleggene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
Her kan du søke etter alle ressursene og oppgavene, sortert etter trinn, tema, fag eller kompetansemål


Oppleggene er forankret i Kunnskapsløftet i den generelle delen av læreplanen om det integrerte mennesket. Vi vil særlig peke på formålene om
  
-å kjenne og pleie nasjonal arv og lokale tradisjonar for å bevare eigenart og særdrag – og ope møte andre kulturar for å kunne gledast av mangfaldet i menneskelege ytringsformer og lære av kontrastar (side 8)

-å skape medvit om korleis vår tid og vår kvardag er bestemt av tidlegare generasjonars val – og om dei føringar vi legg for kommande generasjonar (side 8)
  
Videre er oppgavene knyttet til mål i læreplanen. Disse er tydeliggjort i oppslagene til hvert av oppleggene.


Formålet med nettressursen er å bidra til å spre kunnskap om Norges nasjonale minoriteter; jødene, kvener/norskfinner, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene. Ved å lære om de nasjonale minoritetenes historie i Norge, får elevene mulighet til å trekke paralleller til samfunnet i dag og diskutere hva vi kan lære av historien.
  
For å gjøre ressursen aktuell for ungdom i dag, har vi knyttet undervisningsopplegg og oppgaver til temaene diskriminering, typisk norsk? og identitet. Under disse temaene ligger det filmer der ungdom fra de nasjonale minoritetene snakker om temaene ut fra et nåtidsperspektiv. Men de trekker også fram eksempler fra historien. Nettressursen legger i stor grad opp til at elevene skal bli kjent med de nasjonale minoritetene gjennom ulike typer kildemateriale. Under temaet dypdykk i arkiv har vi samlet undervisningsopplegg der elevene skal finne fram og bruke historiske kilder.
  
Det er laget ett eller flere opplegg for hver av minoritetene for både ungdomsskole og videregående. Flere av oppleggene for ungdomsskole egner seg godt til tverrfaglig arbeid i fagene samfunnsfag, norsk og KRLE, eller de kan benyttes i ett av disse fagene. Oppleggene for videregående trinn er laget til historiefaget, men noen av dem kan også knyttes opp mot norskfaget. Oppleggene kan benyttes i sin helhet, eller læreren kan velge ut deler av dem.
 
For hvert av oppleggene finner du en «Til læreren»-knapp øverst i høyre hjørne.

NAFO har laget fire filmer der ungdommer fra de nasjonale minoritetene reflekterer rundt temaene identitet, diskriminering og typisk norsk?. En av filmene omhandler alle tre temaene i et intervju med en romungdom. Filmene egner seg godt som utgangspunkt for refleksjon i klassen. Vi har laget spørsmålsstillinger og oppgaver til hvert av temaene. Disse finner du sammen med filmene.
  
Se filmen Diskriminering her

Se filmen Identitet her

Se filmen Typisk norsk? her

Se filmen Daniel – norsk og rom her


Det legges opp til at elevene er aktive gjennom ulike muntlige og skriftlige aktiviteter i alle oppleggene. De skal hente fram forkunnskaper, arbeide med ord og begreper, se film, reflektere, lese ulike kilder og diskutere. På bakgrunn av kunnskap de tilegner seg underveis, skal elevene for eksempel kunne skrive en historisk fortelling, delta i en debatt om tigging og tiggeforbud, drøfte politikken som ble satt i system overfor flere av de nasjonale minoritetene og diskutere hvordan vi kan motarbeide fordommer og rasisme. Ved å bruke varierte arbeidsmetoder knytter elevene ulike sanser til det de skal lære, og det kan hjelpe dem å huske stoffet bedre.
  
Arbeidsmåtene som velges, må tilpasses elevgruppen. Elever som har kommet til Norge sent i skoleløpet, trenger ofte ekstra språklig og faglig støtte. Slik støtte kan for eksempel være bruk av bilder og film og varierte muntlige aktiviteter der alle får mulighet til å bruke språket i en faglig sammenheng. Grundig arbeid med førforståelse er spesielt viktig for denne gruppen.

Bakgrunnskunnskap for læreren.
Utdanningsdirektoratet har laget et informasjonsmateriell om de nasjonale minoritetene. Det gir en kortfattet innføring i historie, språk og levesett til hver av de nasjonale minoritetene.
Gå til Utdanningsdirektoratets materiell her.
 

Presentasjon for elevene.
Elevene kan få en innføring om nasjonale minoriteter gjennom en prezi-presentasjon. Presentasjonen legger opp til at elevene henter opp bakgrunnskunnskaper om nasjonsbyggingen i Norge, og hva de ev. vet fra tidligere om de nasjonale minoritetene. Deretter presenteres elevene for kildebruk og kildekritikk. Dette er sentralt i oppgavene på nettstedet og sentralt for forståelsen av at historien kan se ulik ut fra ulike ståsted. Videre får elevene kjennskap til hver av de nasjonale minoritetene gjennom ulike kilder.
  
Prezi-presentasjonen finner du her.

Presentasjonen i PDF med bakgrunnsinformasjon til læreren finner du her.

Vi kan ikke ta for gitt at ord vi bruker i undervisningen og i oppgaver, er kjent for alle elever. Det kan være en fordel om alle har en felles forståelse av et ord før du skal bruke det som utgangspunkt for en oppgave eller en diskusjon. Om elevene selv får diskutere seg fram til en felles definisjon av ordene, sikrer du at ordene er forstått av alle. På siden Arbeid med ord og begreper finner du begrepskort med sentrale begreper og forslag til aktiviteter som bidrar til at alle elever kan være med i en faglig diskusjon. Dette er avgjørende for å utvikle elevenes evne til å forstå og uttrykke seg presist i faget. Mange av fagbegrepene som presenteres på nettstedet har ulike og omdiskuterte definisjoner. Forklaringene på begrepskortene er kun forslag til korte definisjoner som med fordel kan diskuteres og utdypes.

Tips til arbeid med ord og begreper finner du her.

Et av målene med undervisningsoppleggene er at elevene skal bli bevisste på at historien bygger på ulike kilder, og at hendelser framstilles ulikt, alt etter øynene som ser. Det er derfor nødvendig å snakke med elevene om kilder og om kildebruk. Forslag til spørsmål i den forbindelse kan være:

• Hvor kan vi finne informasjon om noe som har hendt?
• Hva er en troverdig kilde? Er f.eks. Wikipedia en troverdig kilde? Hvorfor/hvorfor ikke?
• Hvor finner historikerne sin informasjon?
  
Vi har laget en Prezi-presentasjon som gir et innblikk i de nasjonale minoritetene gjennom ulike kilder. Videre gir presentasjonen hjelp til å formidle temaet om kilder og kildekritikk til elevene.
  
Prezi-presentasjonen finner du her.

Presentasjonen i PDF med bakgrunnsinformasjon til læreren finner du her.
  
Elevene kan også lese et intervju med historiker Johanne Bergkvist for å få innblikk i hvordan de kan nærme seg kildene, og hvilke dilemmaer de kan støte på i dette arbeidet. Hvis du som lærer ønsker å legge opp til en morsom måte å illustrere forskjellen mellom førstehånds- og andrehåndskilder på, kan elevene for eksempel leke hviskeleken.


Oppleggene om nasjonale minoriteter skal tilpasses elevgruppa og lokalmiljøet og ta utgangspunkt i den enkelte elevens bakgrunn, forutsetninger og behov.
 
Dersom det er elever i klassen med bakgrunn i en av de nasjonale minoritetene, må læreren ha kjennskap til elevens og familiens eget forhold til dette. Noen ønsker ikke fokus på at de tilhører en minoritet, andre vil gjerne fortelle om det. Mange er stolte over å ha bakgrunn i minoriteten, men kan være forsiktige med å vise sin identitet utad. Det kan være viktig å være klar over at det kan være elever i klassen fra de nasjonale minoritetene uten at du som lærer vet det.
 
Majoritetssamfunnets betraktninger kan være med på å opprettholde et fastlåst bilde av minoriteten. Det er viktig å være oppmerksom på at variasjoner innenfor en og samme minoritetsgruppe er like stor som ellers i majoritetsbefolkningen, og at det er ulike måter å se både historie og nåtid på. Det er derfor viktig at læreren har en dialog med eleven og foreldrene om innholdet i opplegget. Det kan være lurt å tenke gjennom hvordan elever og foreldre kan gi innspill til oppleggene uten å fortelle om sin bakgrunn. Læreren kan f.eks. åpne for mulighet til å gi innspill anonymt eller direkte gjennom informasjon til foreldre og elever i ukeplanene.
 
En del av de foreslåtte oppleggene er knyttet til historiske forhold. Det er viktig at læreren tydeliggjør historien om de nasjonale minoritetene som del av en felles norsk historie. Videre er det vesentlig å fokusere på at historien endrer seg, og at nåsituasjonen ser annerledes ut for alle, også de nasjonale minoritetene.
  
På Utdanningsdirektoratetes nettsider kan du lese mer til hva det er lurt å tenke over dersom du har elever fra nasjonale minoriteter. Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter.
  
Hvis skolen ligger i nærheten av områder hvor nasjonale minoriteter har tilknytning, kan dette styrke oppleggene og gi en ekstra mulighet for fordypning i temaet. Skolen kan invitere lokale ressurspersoner med særlig kunnskap om de ulike nasjonale minoritetenes kultur og historie til å fortelle om tradisjoner og levemåter før og nå. Det kan også være aktuelt å besøke museer som har utstillinger og informasjon om de ulike nasjonale minoritetene.
  
Oversikt over aktuelle museer og samlinger:
Jødisk museum i Oslo
Jødisk museum i Trondheim
Norsk Skogfinsk Museum på Finnskogen
Varanger museum – Ruija Kvenmuseum, Vadsø
Glomdalsmuseet i Elverum – utstilling om romanifolket/tatere
Halden historiske samlinger – informasjon om romanifolket/tatere
Haugalandsmuseene – informasjon om romanifolket/tatere ved kysten
HL-senteret: Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Informasjon om rom og jødene.
Oslo bymuseum. Arkiv om flere av de nasjonale minoritetene.


Under kan du søke etter alle ressursene og oppgavene, sortert etter trinn, tema, fag eller kompetansemål.

Se alle opplegg for ungdomstrinnet her

eller sorter på tema, fag eller kompetansemål under.