Om nasjonale minoriteter

Norge har fem nasjonale minoriteter. Disse er jødene, kvenene/norskfinnene, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene. For at en folkegruppe skal kunne regne seg som nasjonal minoritet, må gruppa ha en langvarig tilknytning til landet. De nasjonale minoritetene i Norge er en del av det norske samfunnet og har vært med å sette preg på landets historie. Samtidig har de nasjonale minoritetene vært utsatt for ekskludering og en streng assimileringspolitikk (Utdanningsdirektoratet 2014).

les mer

Om nettressursen nasjonaleminoriteter.no

På dette nettstedet finner du ressurser og oppgaver om nasjonale minoriteter for ungdomstrinn og videregående trinn. NAFO har laget oppleggene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Her kan du søke etter alle ressursene og oppgavene, sortert etter trinn, tema, fag eller kompetansemål

les mer

Takk!

Vi takker alle som har vært med å bidra til oppleggene om nasjonale minoriteter. Særlig vil vi takke interesseorgansisasjonene og andre med tilknytning til de nasjonale minoritetene. De har bidratt med innspill og forslag til opplegg og har kommet med nyttige kommentarer underveis.

les mer